Bạn hãy nhập nội dung cần bỏ dấu vào khung trên và nhấn Bỏ dấu tự động.